O nas

O nas

O nas

Allerhand Logo
Instytut działa jako niezależna jednostka naukowa, prowadząca interdyscyplinarne i porównawcze studia nad rolą instytucji prawnych w konstytuowaniu oraz funkcjonowaniu rynku, zarówno z punktu widzenia kształtu danej regulacji, jak i ram instytucjonalnych jej tworzenia.

Obszary badawcze Instytutu obejmują przede wszystkim prawo prywatne, w tym prawo handlowe, prawo własności intelektualnej, prawo upadłościowe, a także prawo rynku finansowego i kapitałowego. Są to obszary prawa, których efektywność znajduje najprostsze przełożenie na wzrost ekonomiczny i gospodarczą prosperity kraju.

Instytut Allerhanda kładzie szczególny nacisk na prowadzenie badań prawnoporównawczych. Nowoczesna komparatystyka cechuje się podejściem funkcjonalnym, co oznacza, że prawidłowe wnioski dają się wyprowadzać jedynie przy prawidłowym zidentyfikowaniu funkcjonalnych ekwiwalentów norm prawno- społecznych i ram instytucjonalnych oraz przy rozpoznaniu całego społecznego, kulturowego i ekonomicznego kontekstu.

Istotnym obszarem pracy koncepcyjnej jest badanie zależności społeczno-ekonomicznych, uwarunkowań motywacyjnych, zachowań i konfliktów interesów. Służebna rola prawa wobec gospodarki nakazuje pogłębione badania ekonomiczne (zwłaszcza z dziedziny ekonomii instytucjonalnej) zmierzające do realizacji postulatów ekonomicznej efektywności przyjmowanych rozwiązań prawnych. Instytut przywiązuje zatem dużą wagę do ekonomicznej analizy prawa (law & economics) jako ważnej metody badawczej.